உலகளவில் தடை செய்யப்பட்ட IP முகவரிகளின் பட்டியல்.

Jump to navigation Jump to search

This is a list of all global blocks which are currently in effect. Some blocks are marked as locally disabled: this means that they apply on other sites, but a local administrator has decided to disable them on this wiki.

ஓர் உலகளாவிய தடையைத் தேடு
(மிகப் புதிய | மிகப் பழைய) (புதிய 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.
 • 01:59, 23 சனவரி 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 46.249.59.91 (23 சூலை 2021-தேதியில், 01:59-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 01:01, 23 சனவரி 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 197.55.60.252 (24 சனவரி 2021-தேதியில், 08:01-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Cross-wiki abuse)
 • 00:47, 23 சனவரி 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 66.30.24.242 (24 சனவரி 2021-தேதியில், 07:47-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Cross-wiki abuse)
 • 00:47, 23 சனவரி 2021: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 5.113.166.221 (23 பெப்ரவரி 2021-தேதியில், 00:47-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Long-term abuse)
 • 00:15, 23 சனவரி 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 193.56.255.0/24 (23 சனவரி 2022-தேதியில், 00:15-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy: <!-- M247 -->)
 • 00:14, 23 சனவரி 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 221.122.91.60 (23 சூலை 2021-தேதியில், 00:14-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 00:13, 23 சனவரி 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 75.182.48.236 (23 ஏப்ரல் 2021-தேதியில், 00:13-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 00:13, 23 சனவரி 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 110.78.154.34 (23 சூலை 2021-தேதியில், 00:13-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 00:13, 23 சனவரி 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 170.247.202.96 (23 சூலை 2021-தேதியில், 00:13-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 00:13, 23 சனவரி 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 174.17.172.244 (6 பெப்ரவரி 2021-தேதியில், 00:13-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 00:12, 23 சனவரி 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 108.73.186.111 (6 பெப்ரவரி 2021-தேதியில், 00:12-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 00:12, 23 சனவரி 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 24.22.216.130 (6 பெப்ரவரி 2021-தேதியில், 00:12-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 00:06, 23 சனவரி 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 23.110.166.0/24 (23 சூலை 2021-தேதியில், 00:06-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy: <!-- LEASEWEB -->)
 • 00:04, 23 சனவரி 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 104.168.48.0/21 (23 சூலை 2021-தேதியில், 00:04-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy: <!-- ColoCrossing -->)
 • 00:03, 23 சனவரி 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 168.91.66.0/24 (23 சூலை 2021-தேதியில், 00:03-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy: <!-- RELIABLESITE -->)
 • 00:01, 23 சனவரி 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 196.245.244.0/24 (23 சூலை 2021-தேதியில், 00:01-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy: <!-- Fibergrid -->)
 • 00:00, 23 சனவரி 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 14.102.71.90 (6 பெப்ரவரி 2021-தேதியில், 00:00-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 00:00, 23 சனவரி 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 73.24.22.187 (23 ஏப்ரல் 2021-தேதியில், 00:00-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 22:51, 22 சனவரி 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 212.58.200.126 (22 சனவரி 2023-தேதியில், 22:51-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 22:40, 22 சனவரி 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 62.18.122.3 (24 சனவரி 2021-தேதியில், 22:40-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Long-term abuse)
 • 17:42, 22 சனவரி 2021: Defender (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 146.199.156.203 (29 சனவரி 2021-தேதியில், 17:42-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Long-term abuse)
 • 17:20, 22 சனவரி 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 71.210.116.122 (22 சூலை 2021-தேதியில், 17:20-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 17:19, 22 சனவரி 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 95.70.184.103 (22 சூலை 2021-தேதியில், 17:19-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy)
 • 16:37, 22 சனவரி 2021: Tegel (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 109.234.112.206 (22 ஏப்ரல் 2021-தேதியில், 16:37-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 15:34, 22 சனவரி 2021: Tegel (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 128.124.8.210 (22 பெப்ரவரி 2021-தேதியில், 15:34-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 15:07, 22 சனவரி 2021: Tegel (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 37.111.196.12 (22 பெப்ரவரி 2021-தேதியில், 15:07-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Long-term abuse)
 • 08:31, 22 சனவரி 2021: Masti (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 195.123.239.42 (22 ஏப்ரல் 2021-தேதியில், 08:31-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 08:31, 22 சனவரி 2021: Masti (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 195.123.237.100 (22 ஏப்ரல் 2021-தேதியில், 08:31-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 06:48, 22 சனவரி 2021: Defender (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 86.115.240.11 (22 பெப்ரவரி 2021-தேதியில், 06:48-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Long-term abuse)
 • 06:44, 22 சனவரி 2021: Stryn (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 36.71.140.49 (25 சனவரி 2021-தேதியில், 06:44-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Long-term abuse)
 • 04:51, 22 சனவரி 2021: Defender (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2400:2200:1B7:B5BE:AA19:16A2:4E38:AD11 (23 சனவரி 2021-தேதியில், 04:51-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Long-term abuse)
 • 02:30, 22 சனவரி 2021: RadiX (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2400:2200:417:AE70:1DA4:3345:D97C:8295 (22 பெப்ரவரி 2021-தேதியில், 02:30-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Cross-wiki abuse)
 • 02:29, 22 சனவரி 2021: RadiX (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 100.15.3.107 (22 பெப்ரவரி 2021-தேதியில், 02:29-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Cross-wiki spam)
 • 02:13, 22 சனவரி 2021: RadiX (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 104.168.4.192/27 (22 சனவரி 2022-தேதியில், 02:13-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Cross-wiki spam: spambot: leaky colo)
 • 22:42, 21 சனவரி 2021: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 196.196.112.25 (21 சனவரி 2022-தேதியில், 22:42-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Open proxy: VPN service, abused by spambots)
 • 21:04, 21 சனவரி 2021: Ruslik0 (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 2600:1008:B100:0:0:0:0:0/40 (21 சூலை 2021-தேதியில், 21:04-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Long-term abuse)
 • 20:41, 21 சனவரி 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 165.50.239.185 (24 சனவரி 2021-தேதியில், 20:41-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Cross-wiki abuse)
 • 17:28, 21 சனவரி 2021: Tegel (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 176.119.76.81 (21 பெப்ரவரி 2021-தேதியில், 17:28-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 17:04, 21 சனவரி 2021: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 74.78.62.253 (21 பெப்ரவரி 2021-தேதியில், 17:04-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Long-term abuse)
 • 16:29, 21 சனவரி 2021: Tegel (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 95.19.50.6 (21 பெப்ரவரி 2021-தேதியில், 16:29-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 16:11, 21 சனவரி 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 77.94.246.254 (24 சனவரி 2021-தேதியில், 16:11-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Cross-wiki abuse)
 • 16:10, 21 சனவரி 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 94.168.32.234 (24 சனவரி 2021-தேதியில், 16:10-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Cross-wiki abuse)
 • 16:06, 21 சனவரி 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 195.35.231.225 (24 சனவரி 2021-தேதியில், 16:06-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Cross-wiki abuse)
 • 16:06, 21 சனவரி 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 217.100.242.242 (24 சனவரி 2021-தேதியில், 16:06-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Cross-wiki abuse)
 • 16:06, 21 சனவரி 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 91.177.20.26 (23 சனவரி 2021-தேதியில், 16:06-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது) (Cross-wiki abuse)
 • 14:25, 21 சனவரி 2021: Masti (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 51.89.185.202 (21 சூலை 2021-தேதியில், 14:25-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Open proxy)
 • 13:58, 21 சனவரி 2021: Masti (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 193.124.186.96 (21 சூலை 2021-தேதியில், 13:58-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 13:29, 21 சனவரி 2021: Masti (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 193.124.176.0/21 (21 சூலை 2021-தேதியில், 13:29-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 13:26, 21 சனவரி 2021: Masti (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 185.50.25.12 (21 சூலை 2021-தேதியில், 13:26-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Open proxy)
 • 13:12, 21 சனவரி 2021: Masti (meta.wikimedia.org) உலகளவில் தடைசெய்யப்பட்டது 39.52.90.28 (21 சூலை 2021-தேதியில், 13:12-மணிக்கு இது காலாவதியாகிறது, அடையாளம் காட்டாத பயனர்கள் மட்டும்) (Open proxy)
(மிகப் புதிய | மிகப் பழைய) (புதிய 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.
"https://ta.wikiquote.org/wiki/சிறப்பு:GlobalBlockList" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது