ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி, அறிவியல், பண்பாட்டு நிறுவனம்

விக்கிமேற்கோள் இலிருந்து
  • உலக சமாதானத்திற்கான தடுப்புச்சுவரானது மனித மனங்களிலிருந்து எழுப்பப்பட வேண்டுமேயல்லாமல் இரண்டு நிலப்பரப்புகளுக்கிடையே அல்ல.