உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

வார்ப்புரு பேச்சு:Cite book

மற்ற மொழிகளில் ஆதரிக்கப்படாத பக்க உள்ளடக்கம்.
தலைப்பைச் சேர்
விக்கிமேற்கோள் இலிருந்து

All fields must be lowercase. Copy a blank version to use:

Full version Most common fields
{{cite book
 | last = 
 | first = 
 | authorlink = 
 | coauthors = 
 | editor = 
 | others = 
 | title = 
 | origdate = 
 | origyear = 
 | origmonth = 
 | url = 
 | format = 
 | accessdate = 
 | accessyear = 
 | accessmonth = 
 | edition = 
 | date = 
 | year = 
 | month = 
 | publisher = 
 | location = 
 | language = 
 | id = 
 | pages = 
 | chapter = 
 | chapterurl = 
 | quote =
}}
{{cite book
 | last = 
 | first = 
 | authorlink = 
 | coauthors = 
 | year = 
 | title = 
 | publisher = 
 | location = 
 | id = 
}}

Fields[தொகு]

Wikilinks[தொகு]

Most fields can be wikilinked (ie. title = [[book article|book title]]), but should generally only be linked to an existing Wikiquote or Wikipedia article. Any wikilinked field must not contain any brackets apart from normal round brackets () — don't use <>[]{}.

Description of fields[தொகு]

Syntax (for the technical-minded)[தொகு]

Nested fields either rely on their parent fields, or replace them:

 • parent
  • child — may be used with parent (and is ignored if parent is not used)
  • OR: child2 — may be used instead of parent (and is ignored if parent is used)

Description[தொகு]

 • last: Surname of author. Don't wikilink (use authorlink instead).
  • first: First name(s) of author, including title(s) (eg. Firstname Middlename or Firstname M. or Dr. Firstname M., Snr.). Don't wikilink (use authorlink instead).
   • The `last' and `first' fields are poorly named for the case of an author whose surname is usually written first (e.g. as in Chinese). They also have the problem of only communicating which is the surname, not communicating where the surname is usually written. Consider deprecating first,last fields, and reinstating author field, using the notation "Smith, John" or "Hu Ke Jie" as appropriate (i.e. always writing surname first, and using comma or not depending on whether the name is usually written surname last or first).
  • authorlink: Title of Wikiquote article about author. Article should already exist. Must not be wikilinked itself.
  • coauthors: Full name of additional author or authors, surname last, separated by ", " (eg. Joe Bloggs, John F. Kennedy, H. R. Dent).
  • OR: author: Full name of author, preferably surname first.
 • editor: No text is added, so labels such as "(ed.)" have to be supplied by the user.
 • others: For uses such as "illustrated by Smith" or "trans. Smith".
 • title: Title of book. This is the only required parameter. Can be wikilinked only to an existing Wikipedia article.
 • url: URL of an online book. Cannot be used if you wikilinked title.
  • format: Format, i.e. PDF. HTTP implied if not specified.
  • accessdate: Full date when item was accessed, in ISO 8601 YYYY-MM-DD format, eg. 2006-02-17. Required when url field is used. Must not be wikilinked.
   • OR: accessyear: Year when item was accessed, and accessmonth: Month when item was accessed. If you also have the day, use accessdate instead. Must not be wikilinked.
 • edition: When the book has more than one edition. eg: "2nd edition".
 • origdate: Full date of publication of original edition, in ISO 8601 YYYY-MM-DD format, eg. 2004-06-27. Must not be wikilinked.
  • OR: origyear: Year of publication of original edition, and origmonth: Month of publication of original edition. If you also have the day, use date instead. Must not be wikilinked.
 • date: Full date of publication, in ISO 8601 YYYY-MM-DD format, eg. 2006-02-17. Must not be wikilinked.
  • OR: year: Year of publication, and month: Name of the month of publication. If you also have the day, use date instead. Must not be wikilinked.
 • publisher: Publisher should not include corporate designation such is "Ltd" or "Inc".
  • location: Place of publication.
 • language: The language the book is written in, if it is not english.
 • id: Identifier such as ISBN 1-111-22222-9 or {{LCC|Z253.U69}}. Remember, you must specify the kind of identifier, not just give a number.
 • pages: 5–7: first page and optional last page. This is for listing the pages relevant to the citation, not the total number of pages in the book.
 • chapter: The chapter of the book, written in full. Punctuation other than quotes should be included in the value passed to the parameter, eg. chapter = Meet Dick and Jane. produces "Meet Dick and Jane." ahead of title.
  • chapterurl: URL of an individual chapter of online book. Should be at the same site as url, if any.
 • quote: Relevant quote from the book.


Examples[தொகு]

Just a title
* {{cite book | title=Mysterious book }}
 • Mysterious book. 
Year and title
* {{cite book | title=Mysterious book | year=1901 }}
 • Mysterious book. 1901. 
Basic usage
* {{cite book | first=Joe | last=Bloggs | authorlink=Joe Bloggs | year=1974 | title=Book of Bloggs }}
Basic usage with url
* {{cite book | last=Bloggs | first=Joe | authorlink=Joe Bloggs | year=1974 | title=Book of Bloggs | edition=1st Edition | url=http://en.wikipedia.org/ | accessdate=2006-02-17 }}
Three authors, title with a piped wikilink, edition
* {{cite book | last=Bloggs | first=Joe | authorlink=Joe Bloggs | coauthors=John Smith, Jim Smythe | title=[[A Thousand Acres|1000 Acres]] | edition=2nd Edition }}
Date without day, wikilinked title and publisher, id
* {{cite book | last=Cordell | first=Bruce R. | coauthors=Jeff Grubb, David Noonan | year=2001 | month=September | title=[[Manual of the Planes]] | publisher=[[w:Wizards of the Coast|Wizards of the Coast]] | id=ISBN 0-7869-1850-8 }}
Date of first edition, other language, illustrator
* {{cite book | last=Bloggs | first=Joe | origyear=1463 | year=1974 | title=Book of Bloggs | edition=1st Edition | others=illustrated by Smith | language=German | url=http://en.wikiquote.org/ | accessdate=2006-02-17 }}
 • Bloggs, Joe (1974) [1463] (in German). Book of Bloggs. illustrated by Smith (1st Edition ed.). Retrieved on 2006-02-17. 
"https://ta.wikiquote.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு_பேச்சு:Cite_book&oldid=8214" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது