உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

Module:No globals

விக்கிமேற்கோள் இலிருந்து

Documentation for this module may be created at Module:No globals/doc

local mt = getmetatable(_G) or {}
function mt.__index (t, k)
	if k ~= 'arg' then
		error('Tried to read nil global ' .. tostring(k), 2)
	end
	return nil
end
function mt.__newindex(t, k, v)
	if k ~= 'arg' then
		error('Tried to write global ' .. tostring(k), 2)
	end
	rawset(t, k, v)
end
setmetatable(_G, mt)
"https://ta.wikiquote.org/w/index.php?title=Module:No_globals&oldid=11702" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது