விக்கிமேற்கோள்:இன்றைய மேற்கோள்/ஜனவரி 18

விக்கிமேற்கோள் இலிருந்து
 
அனாவசியமாக அதிகமாயிருப்பவற்றை அகற்றுவதே அழகு எனப்படுவதாகும்
~ மைக்கலாஞ்சலோ ~